Nygårdsminde Vingård i januar og februar måned

Januar og februar

I jan­u­ar og feb­ru­ar er vin­mark­erne i dvale og vin­stokkene står med de nøgne ranker fra sid­ste år. En vin­ter med hård vind og frost kan godt beskadi­ge knop­perne, men generelt over­lever et tilstrække­ligt antal – selv en hård dan­sk vinter.

Nygårdsminde Vingård i marts måned

Marts

I marts har vi for alvor gang i vin­terbeskærin­gen. Vin­bon­den udvæl­ger de nye pro­duk­tion­sskud og alle de over­flødi­ge grene klippes af, så der kun er to grene tilbage på hver vin­stok. Et af højdepunk­terne for vin­terbeskærin­gen er, når vin­bon­den sam­ler fam­i­lie og ven­ner, som hjælper med at fjerne de over­flødi­ge grene og hæfte de beskårne vin­ranker fast på espaljeerne. 

Nygårdsminde Vingård i april måned

April

Sidst i april er plantetid. Vi har plantet første gang i 2010, hvor det hele beg­y­n­dte. Herefter har vi plantet nye par­celler i 2014, 2015 og 2016. Næste gang bliv­er i 2019, hvor vi har lovet os selv, at vi planter det sid­ste parcel.

Nygårdsminde Vingård i maj måned

Maj

I maj vokser knop­perne ud. Ofte er der for mange knop­per og allerede sidst i maj beg­y­n­der vi at tyn­de skud­dene ud, så der ikke kom­mer over­pro­duk­tion på hver enkelt vinstok. 

Nygårdsminde Vingård i juni måned

Juni

I juni vokser vinen for alvor og det er nu tid til at lede alle de nye skud op imellem trå­dene på espal­jeet. Vin­rækkerne for­mer sig nu som en hæk, så vin­bladene kan sid­de velordnede og fange lyset på den bed­ste måde. Derved opti­meres foto­syn­te­sen som jo netop er den pro­ces i bladene der frem­bringer sukker­stof­fet. Blom­ster­standene udvikler sig i løbet af juni og er nor­malt klar til at blom­stre sidst i juni. Under blom­strin­gen sker bestøvnin­gen ved vin­dens hjælp og det kræver tørvejr.

Nygårdsminde Vingård i juli måned

Juli

I juli har hækkene opnået deres fulde højde og fået de blade, der er nød­vendi­ge til pro­duk­tio­nen. Vi klip­per top­pen af og trim­mer hækkene og tyn­der ud regelmæs­sigt som­meren igen­nem for at holde den rette bal­ance mellem gren/blad vækst og frugt­mængde. Derved får vi den bed­ste frugt og den sun­deste plante, hvad angår svampesygdomme.

Nygårdsminde Vingård i august måned

August

I august er druerne for alvor beg­y­n­dt at vokse og med den hårde beskæring af som­mer­skud, diriger­er vi vinens ener­gi ned i frugten frem for ud i nye grene. Hen i august beg­y­n­der de blå druer at skifte farve og mod­nin­gen beg­y­n­der så småt.

Nygårdsminde Vingård i september måned

September

I beg­y­n­delsen af sep­tem­ber kan man tydeligt smage sukkerind­hold­et i druerne. Vi beg­y­n­der at fjerne de blade, som indtil nu har skærmet klaserne. Dels for at skaber luft­cirku­la­tion, så druerne kan holde sig tørre og sunde, og dels for at solens stråler kan ramme druerne, hvilket forøger deres ind­hold af aromastoffer.

Nygårdsminde Vingård i september måned

September

I okto­ber når vi højdepunk­tet på vinåret – vin­høsten! Det er altid spæn­dende om årets bestræ­belser giv­er de for­vent­ede resul­tater og ikke mindst, om høstve­jret vil være med os. Vin­høsten er en fornø­jelig begiven­hed, hvor vi sam­ler fam­i­li­er og ven­ner til en tra­di­tion­srig dag. Druerne bliv­er hånd­plukkede og sorteres næn­somt. Herefter kør­er vi til Glen­holm vingård. De forskel­lige druer er øremær­ket til forskel­lige vine og efter afstilknin­gen sættes vi i gang med gæring.

Nygårdsminde Vingård i november og december måned

November og december

I beg­y­n­delsen af sep­tem­ber kan man tydeligt smage sukkerind­hold­et i druerne. Vi beg­y­n­der at fjerne de blade, som indtil nu har skærmet klaserne. Dels for at skaber luft­cirku­la­tion, så druerne kan holde sig tørre og sunde, og dels for at solens stråler kan ramme druerne, hvilket forøger deres ind­hold af aromastoffer.