Vinbondekonen og vinbonden – akademikeren og håndværkeren

For mange klinger vin “Made in Den­mark” stadig mærke­ligt, men fak­tum er, at der bliv­er dyr­ket vin i Dan­mark. Vi har taget udfor­drin­gen op, men vores pro­duk­tion er dog ikke stor nok til at vi kan leve af det, hvor­for vi begge har fuldstidsjob.

Vores dri­vkraft er at starte nye ting op, at opbygge samar­be­jder, at møde men­nesker og etablere netværk, godt under­støt­tet af per­son­lige egen­sk­aber som ved­hold­en­hed og engage­ment, kom­bineret med godt hånd­værk og høje kvalitetskrav.

Solaris knopper
Solaris knopper
Solaris knopper

Vin­bon­den

Jan har mange års erfar­ing inden­for vin­due­branchen: Som nyud­dan­net tøm­r­er grund­lagde han AP Facad­er i Brøn­der­slev, hvor han gen­nem 36 var direk­tør og ans­varlig for udvikling og salg af alu­mini­ums facad­er. I dag ejer Jan Ven­ti­sol i Vrå, hvor han som arbe­j­dende bestyrelses­for­mand bl.a. står for udvikling og salg.

Jan er en kendt erhvervs­mand i Nord­jyl­land med et stort netværk i hele Dan­mark. Jan er engageret i flere netværk og organ­i­sa­tion­er, bl.a. i Dan­sk Byg­geri, men også i det lokale netværk, Vendsys­sel Mesterforening.

Besøg Jans LinkedIn profil

Vin­bon­deko­nen

Gitte er rela­tion­schef på Dan­marks Tekniske Uni­ver­sitet, hvor hun er ans­varlig for at opbygge og udvikle uni­ver­sitetets rela­tion­er til strate­gisk vigtige inter­essen­ter. Gitte er uddan­net deko­ratør inden hun blev uddan­net fra Køben­havns Universitet.
Gitte står i dag bag markante begiven­hed­er på Dan­marks Tekniske Uni­ver­sitet, som fx når konge­fam­i­lien er æres­gæster eller min­istre og ambas­sadør­er skal besøge universitet.

Gitte er i 2020 også ans­varlig for et stort part­ner­skab af virk­somhed­er, uddan­nelsesin­sti­tu­tion­er m.m. HCØ2020, der i hele 2020 fejr­er H.C. Ørst­eds opdagelse af elektromagnetismen.

Se Gittes LinkedIn pro­fil.