Vinbondekonen og vinbonden – akademikeren og håndværkeren

For mange klinger vin “Made in Den­mark” stadig mærke­ligt, men fak­tum er, at der bliv­er dyr­ket vin i Dan­mark. Vi har taget udfor­drin­gen op, men vores pro­duk­tion er dog ikke stor nok til at vi kan leve af det, hvor­for vi begge har fuld­stid­sjob.

Vores dri­vkraft er at starte nye ting op, at opbygge samar­be­jder, at møde men­nesker og etablere netværk, godt under­støt­tet af per­son­lige egen­sk­aber som ved­hold­en­hed og engage­ment, kom­bineret med godt hånd­værk og høje kvalitet­skrav.

Solaris knopper
Solaris knopper
Solaris knopper

Vin­bon­den

Jan er grundlæg­ger af AP Facad­er, hvor han også er direk­tør og ans­varlig for udvikling og salg af alu­mini­ums facad­er. Kort tid efter uddan­nelsen som tøm­r­er grund­lagde Jan i 1983 AP Facad­er med hov­ed­kon­tor i Brøn­der­slev.

Virk­somhe­den står i dag bag større byg­gerier i hele Dan­mark som fx Mærsk byg­geri­et i Lyn­g­by og ombygnin­gen af det tidligere Daells Vare­hus til hotel Sankt Petri.

Jan spiller også en vigtig rolle inden for udviklin­gen af alu­mini­ums­branchen, hvor han både er led­er for netvær­ket af alu-virk­somhed­er og aktiv i uddan­nelsen af alu-tøm­r­er.

Besøg Jans LinkedIn pro­fil

Vin­bon­deko­nen

Gitte er kon­torchef på Dan­marks Tekniske Uni­ver­sitet, hvor hun er ans­varlig for at opbygge og udvikle uni­ver­sitetets rela­tion­er til strate­gisk vigtige inter­essen­ter. Gitte er oprindelig uddan­net deko­ratør inden hun blev uddan­net fra Køben­havns Uni­ver­sitet.

Gitte står i dag bag markante begiven­hed­er på Dan­marks Tekniske Uni­ver­sitet som fx når konge­fam­i­lien er æres­gæster eller min­istre og ambas­sadør­er skal besøge uni­ver­sitet.

Gitte er også ans­varlig for uni­ver­sitetets netværk for tidligere stud­erende, DTU’s alumnenetværk, som hun har udviklet for at invol­vere de tidligere stud­erende i DTU.

Besøg Gittes LinkedIn pro­fil