Har du søgt på Vingård Nord­jyl­land, vingård Vendsys­sel, vingård Dan­mark, så læs om Nygårds­minde Vingård hér. Vi er en vingård højt mod nord, og pro­duc­er­er dan­sk vin, herun­der rosévin og hvid­vin, som er kendt for kvaliteten. Nygårds­minde Vingård gjorde sig gældende lige fra den 18. okto­ber 2013. Her høst­ede vi druer for aller­første gang. Der var på dette tid­spunkt 300 vin­stokke.

Nygårdsminde Vingård er en vingård højt mod nord

Det er Dan­marks nordlig­ste og smukkeste vingård med sin beliggen­hed på bred­de­graden 57,29°. Dette gør Nygårds­minde Vingård til lan­dets nordlig­ste erhvervsavlerv­ingård.

Vores navn, Nygårds­minde, stam­mer fak­tisk fra en ejen­dom, der tidligere lå syd for den mark, der nu er tilplantet med vin­stokke. Grun­den blev købt af Jan i 2007, da han var bosid­dende på nabogår­den. Grun­den havde en syd­vendt skrån­ing, og drøm­men om en vingård fødtes: “Det er da her, vi skal dyrke vin!”

I virke­lighe­den går mange rundt med en eller anden drøm i maven. Det er en for­jæt­tende tanke at tage væk fra stor­byens stress og papi­rar­be­jde. Hvis drøm­men tilmed er en vingård, hvor man kan få frisk luft på sit arbe­jde og følge drøm­men, kan det være fris­tende. Det at tage skridtet og lægge sit liv om, kan være svært. Det kræver meget mod og en for­nuftigt økono­mi. Det koster jo penge at leve, og der­for er det svært at sige job­bet og leve­brødet op.

Det er en svær beslut­ning, for de fleste men­nesker har fam­i­lie og børn. Fam­i­lien skal forsørges, og det kræver som regel job og rimelig løn. Det er dog sundt at få jord under neg­lene engang imellem og frisk luft.

Nygårds­minde Vingård dri­ves af ægte­fællerne, Jan og Gitte. Jan er udlært hånd­værk­er, og Gitte er akademik­er. Gitte har tidligere lev­et i stor­byen, og nyder nu livet på lan­det og vingår­dens drift. Dette liv rum­mer også intellek­tuelle udfor­dringer. Livet som vin­bonde er ikke altid enkelt, men kan være ind­viklet og foran­derligt. Vi lær­er nye ting hele tiden, og ser i den forbindelse også nye mulighed­er og metoder. Det er lærerigt både fagligt og men­neske­ligt.

Skaber­trangen hos både Jan og Gitte har været en stor dri­vkraft. Det er utroligt at følge de vin­stokke, som vi har plantet, frem til de skal høstes. Vin­stokkene bear­be­jdes, og vin pro­duc­eres og kommes på flasker. Så er vinen sal­gsklar. Hele processen er givende til­fredsstil­lende. Det danske kli­ma m.m. kan godt byde på nogle udfor­dringer indimellem. Der­for er det pos­i­tivt, at folk vil betale for dru­en. Dru­en kan være vanske­lig at dyrke og udnytte. Vi ved heldigvis, hvor­dan dru­en skal dyrkes.

Det koster selvføl­gelig at købe en grund og anlægge vin­mark helt fra bun­den af. Måske skal man være en anelse tos­set, men man skal tro på det hele vejen igen­nem. Sam­tidig er det for­nuftigt at være lidt ydmyg samt at være tålmodig. Pro­fes­sionel viden ude­fra er også for­nuftigt, for vin­pro­duk­tio­nens process­er kræver viden. Det er man nødt til at betale for.