Køb vin hos Nygårds­minde Vingård og køb dan­sk vin, for det smager fan­tastisk. Efter den 1. august 2000 gav EU Dan­mark tilladelse til at være område for erhvervs­mæs­sig vin­pro­duk­tion. Før denne dato kunne man kun frem­stille druevin til sit eget for­brug. Andet og mere var ikke tilladt på dette tid­spunkt. Lige siden 1993 har medlem­mer fra Forenin­gen af Danske Vinavlere ved­hold­ende påvist og doku­menteret mulighe­den for god vin­pro­duk­tion. Forenin­gen doku­menterede således, at man i det danske kon­gerige uden prob­le­mer kan frem­stilles god dan­sk vin. Efter EU’s god­k­endelse af Dan­mark som erhvervs­mæs­sigt vin­pro­duc­erende område fik offent­lighe­den mulighed for vins­magn­ing af danske vine fra årgang 2001.

Køb vin hos Nygårdsminde Vingård

Den dag i dag er dan­sk vin­pro­duk­tion højt respek­teret i inter­na­tion­al sam­men­hæng. I Dan­mark laves der i dag vin på druer og mange forskel­lige typer af bær og frugter. Pro­du­cen­terne spæn­der lige fra min­dre hob­byavlere til større erhvervspro­du­cen­ter. Disse erhvervspro­du­cen­ter pro­duc­er­er vin på inter­na­tion­alt niveau, og de anerk­endes for deres vin­pro­duk­tion.

Helt tilbage i 2001 var der to danske vin­bøn­der, som åbnede vores danske vin­marked. Det varede ikke længe, før hele årgan­gen var udsol­gt. Året efter var der repræsen­teret seks danske vingårde, og året efter igen i 2003 var tal­let syv. I 2004 var der hele otte vingårde, som sol­gte deres danske vin. Så sent som i 2016 kan vi tælle omkring 90 danske erhvervs­mæs­sige vin­dgårde.

Lige siden 2001 har Skærsø­gaard Vingård præsen­teret typisk 5 vin­typer af forskel­lig slag næsten hvert år. Der var tale om rosévin, rød­vin, hvid­vin, dessertvin og mousserende vin. Senere har Skærsø­gaard udvidet sit sor­ti­ment med fx bræn­devin og frugtvin. Før fri­givelsen af danske vine skal dan­sk vin bestå en både ana­lytisk og sen­sorisk prøve. Nygårds­minde Vingårds vine — bl.a. sød hvid­vin — er beteg­net “Region­alvin fra Jyl­land”, da Jyl­land er en af 4 vin­dyrkn­ingsre­gion­er, som Dan­mark er opdelt i.