Nygårds­minde Vingård går i dyb­den med det, som vi bræn­der for — nem­lig vores pro­duk­tion af dan­sk vin. Efter­hån­den som man beg­y­n­der at inter­esse sig for dette område, kan det virke­lig gribe om sig. Der kan være mange logiske spørgsmål inden­for vinens ver­den, for det er et stort område. Hvis man for alvor vil vide mere om vin­planter, vinop­be­var­ing, vin­til­be­hør samt diverse fagudtryk, så se vores vin­lek­sikon. I vores vin­lek­sikon har du mulighed for at få styret din nys­ger­righed, også på nørd-niveau. Se vores vin­lek­sikon, hvis du vil vide mere.

Læs mere på Vin­bon­deko­nens blog

Processen, hvor druerne frigøres fra stilken. Hvis stilken er med under gærin­gen, udtrækkes bitre umodne tan­nin­er (garvesyre)
Den måde plantens vækst styres på ved som­mer- og vin­terbeskæring. På Nygårds­minde Vingård bruger vi primært Dobbelt Guy­ot, hvor vi læg­ger en gren ud til hver side. På hver gren skal der så vokse 6 grene op og hver enkelt af disse grene må højst bære to klaser druer. 
Selvom chateau bety­der “slot” på fran­sk, så har det ikke noget med slotte i tra­di­tionel for­stand at gøre når det anven­des i forbindelse med vin. Et Château er en vin­frem­still­ingsvirk­somhed og begre­bet anven­des nor­malt i Bor­deaux-området. Udtrykket er altid efter­ful­gt af vin­frem­still­ingsvirk­somhe­dens navn. Måske vi skulle overve­je at kalde os Chateau Nygårdsminde… 
En beteg­nelse for kølige vinom­råder, der foru­den Dan­mark omfat­ter bl.a. Tysk­land, Eng­land og Cana­da. Læs mere på vin­bon­deko­nens blog.

En bestemt højde på vin­planten, hvor druerne vokser. På Nygårds­minde er det i 40–50 cm højde.

Afk­lip­n­ing af end­nu ikke modnede drueklass­er, for at begrænse den enkelte vin­stoks høs­tudbytte. På Nygårds­minde Vingård må hver vin­stok høst bære 24 klaser vin­druer, men der vokser typisk tre gange så mange klaser ud. De over­sky­dende bliv­er så klip­pet af inden de for alvor vokser.

Forko­rtes som ha. Hek­tar er et flademål for jord, hvor 1 ha = 10.000 m² = ca. 1,8 tøn­der land. Nygårds­minde Vingård lig­ger på 12 ha og vin­mark­erne udgør 1 ha. 
Skala til måling af ind­hold af drue­sukker i most og dermed dru­ens mod­nings­grad når det gælder sukker og poten­tiel alko­hol­pro­cent, baseret på dru­ens den­sitet (vægt). Oech­sle måler så at sige vinens vægt­fylde og dermed sukkerind­hold, da mostens vægt primært bestemmes af sukkerind­hold­et. Måleen­heden er udviklet af den tyske fysik­er, Fer­di­nand Oech­sle. — udtales ’øsgle’. På Nygårds­minde Vingård føl­ger vi med spænd­ing med i druernes mod­en­hed fra sep­tem­ber måned, så vi kan plan­lægge vin­høsten (typisk medio oktober). 

Hvis en drue modnes for meget beg­y­n­der den at skrumpe ind og syreniveauet bliv­er faretru­ende lavt. Dru­en er da overmoden.

Nød­vendig tilsæt­ning for at hin­dre eftergæring på flaskerne. Bruges dog som oftest med meget næn­som hånd. 
Stål­tanke benyttes til at lagre vin. Stål­tanke afgiv­er ikke smag til vinen og stiller der­for krav til kvaliteten af druerne og selve vinifika­tio­nen. Vinene fra Nygård­minde Vingård er lagret i ståltanke. 
Groft sagt; uden syre ingen ordentlig vin. Kan opde­les i garvesyre, der kom­mer fra skallerne og evt. træ­fade, samt frugt­syre, der kom­mer fra selve frugtkødet/mosten. Syren er med til at give vinens kara­ter­is­tiske egenskaber. 
Et begreb for, hvor­dan vinen føles i mund og gane. Tek­stur kan over­sættes til fylde, fedme eller viskositet. Tek­s­turen kan eksem­pelvis være tynd som vand, fed som hon­ning eller blød som fløjl. 
Måden hvor­på man laver vinen fra gæring til færdig vin. Når arbe­jdet i marken er gjort og druerne er klar til at blive høstet, kan selve frem­still­in­gen af vinen beg­y­n­de. For­lø­bet fra høst til vinen er på flaske, kaldes for vinifika­tion. Når druerne er høstet å Nygård­minde Vingård foregår resten af vinifika­tio­nen på og i samar­be­jde med Glen­holm Vingård. 
Læren om vin