Intro­duk­tion
Når du besøger vores hjemme­side ind­sam­les der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores ind­hold­et af vores hjemme­side. Hvis du ikke ønsker, at der ind­sam­les oplysninger, bør du slette dine cook­ies og und­lade videre brug af web­sitet. Neden­for har vi uddy­bet, hvilke infor­ma­tion­er der indsamles.

Cook­ies
Web­sitet anven­der ”cook­ies”, der er en tek­st­fil, som gemmes på din com­put­er, mobil el. tilsvarende med det for­mål at genk­ende den, huske ind­still­inger, udføre sta­tis­tik og mål­rette annon­cer. Cook­ies kan ikke inde­holde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cook­ies. Se vejled­ning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Personoplysninger

Generelt
Per­son­o­plysninger er alle slags infor­ma­tion­er, der i et eller andet omfang kan hen­føres til dig. Når du benyt­ter vores web­site ind­sam­ler og behan­dler vi en række sådanne infor­ma­tion­er. Det sker f.eks. ved alm. til­gang af ind­hold, hvis du tilmelder dig vores nyheds­brev, delt­ager i konkur­rencer, øvrig brug af ser­vices eller fore­tager køb via websitet.

Vi ind­sam­ler og behan­dler typisk føl­gende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din com­put­er, tablet eller mobil­tele­fon, dit IP-num­mer, geografisk plac­er­ing, samt hvilke sider du klikker på (inter­ess­er). I det omfang du selv giv­er eksplic­it sam­tykke her­til og selv ind­taster infor­ma­tion­erne behan­dles desu­den: Navn, tele­fon­num­mer, e‑mail og adresse. Det vil typisk være i forbindelse med tilmeld­ing til nyheds­brev og køb af vore produkter.

Sikker­hed
Vi har truf­fet tekniske og organ­isatoriske foranstalt­ninger mod, at dine oplysninger hæn­deligt eller ulovligt bliv­er slet­tet, offentlig­gjort, fort­abt, for­ringet eller kom­mer til uved­k­om­mendes kend­skab, mis­bruges eller i øvrigt behan­dles i strid med lovgivningen.

For­mål
Oplysningerne bruges til at iden­ti­fi­cere dig som bruger, at reg­istrere dine køb, samt at kunne levere de ser­vices, du har efter­spurgt, som f.eks. at frem­sende et nyheds­brev. Heru­dover anven­der vi oplysningerne til at opti­mere vores ser­vices og indhold.

Peri­ode for opbevaring
Oplysningerne opbe­vares i det tid­srum, der er tilladt i hen­hold til lov­givnin­gen, og vi slet­ter dem, når de ikke læn­gere er nød­vendi­ge. Peri­o­den afhænger af karak­teren af oplysnin­gen og bag­grun­den for opbe­var­ing. Det er der­for ikke muligt at angive en gener­el tid­sramme for, hvornår infor­ma­tion­er slettes.

Videre­givelse af oplysninger
Data om din brug af web­sitet er alene til brug for nygaardsminde.dk og videre­gives ikke til tredjeparter!

Vi benyt­ter podi.dk til opbe­var­ing og behan­dling af data. Disse behan­dler udelukkende oplysninger på vores veg­ne og må ikke anvende dem til egne formål.

Ind­sigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke per­son­o­plysninger, vi behan­dler om dig. Du kan desu­den til enhver tid gøre ind­sigelse mod, at oplysninger anven­des. Du kan også tilbagekalde dit sam­tykke til, at der bliv­er behan­dlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behan­dles om dig, er fork­erte har du ret til at de bliv­er ret­tet eller slet­tet. Hen­ven­delse herom kan ske til: lunde@nygaardsminde.dk. Hvis du vil klage over vores behan­dling af dine per­son­o­plysninger, har du også mulighed for at tage kon­takt til Datatil­synet.

Udgiv­er
Web­sitet ejes og pub­liceres af:

Nygårds­minde Vingård

v/Gitte og Jan Lunde
Tol­strupvej 102
9000 Brønderslev
Tele­fon: 26306448
Email: lunde@nygaardsminde.dk