Nygårds­minde Vingård har egen web­shop, men du kan også købe hvid­vin, rosévin og mousserende vin på vingår­den. Vinen forhan­dles også fra Fred­eriks­berg og Lyn­g­by samt fra Teater­caféen og Den Gam­le Sme­die. Du er velkom­men til at kon­tak­te os hos Nygårds­minde Vingård for at aftale nærmere. Få gerne en rund­vis­ning og vins­magn­ing på Nygårds­minde Vingård. Vi tilby­der udover vins­magn­ing sam­tidig også gaveko­rt til vinsmagning.

Når du kom­mer til vins­magn­ing, får du lej­lighed til at smage på flere vine. På denne måde kan du under sel­sk­a­beligt samvær smage dig frem til, hvilke vine du fore­trækker. Til hver anled­ning find­es der en god dan­sk vin, uanset om du bare vil nyde et glas vin alene og uden mad. Du kan også finde frem t l, hvilken vin der pass­er bedt til din mid­dag eller dessert. På Nygårds­minde Vingård er vi vant til at råd­give vores kun­der i forskel­lige sam­men­hænge, så spørg os meget gerne. Vi elsker at snakke om vin, vin­stokke, vin­planter, økol­o­gisk vin, hvid­vin, vinan­meldelser o.lign.

Køb din hvidvin eller rosévin på vingården

Når du kom­mer ud på Nygårds­minde Vingård, ser du omgående, at hér bræn­der vi for vores gode vine. Du kan efter aftale komme til vins­magn­ing på Nygårds­minde Vingård i sel­skab med andre vin-elskere. Under sel­sk­a­belig og hyggeligt samvær kan du nyde en behagelig stund i vores pos­i­tive atmos­fære. Vins­magn­ing er ofte lærerigt og udvider dine horison­ter. Du kan aftale vins­magn­ing til en anderledes polter­abend, fæt­ter-kusine træf, en roman­tisk date eller i ven­sk­a­belige anled­ninger med ven­nerne. Vi kan informere dig om vin­til­bud, bed­ste hvid­vin, bed­ste rosévin og meget andet. Nygårds­minde Vingård råd­giv­er også mere speci­fikt — eksem­pelvis om vin til kylling, vin til laks og vin til sushi m.m., så det betaler sig at råd­føre sig med os.

Under vins­magn­ing kan du få en rund­vis­ning på Nygårds­minde Vingård, hvis I er flere. Vi byder grup­per velkom­men hele året efter aftale, og plan­læg­ger gerne besøg efter ønske og bud­get. Rund­vis­ning i vin­marken og smagn­ing af 1 glas vin koster kr. 30,00 pr. person.

Vi mødes almin­deligvis på gård­splad­sen og byder velkom­men. Vin­bon­den fortæller om vingår­dens his­to­rie i vores show­room, og hvor­dan man starter vin­pro­duk­tion op. I vin­marken fortæller vin­bon­den om betingelserne for vin­dyrkn­ing i Danmark.

Til slut fortæller vi om forar­be­jd­ning af druerne i show­roomet — fra høsten er færdig vin på flaske, og vi smager et glas.